This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

X

Legal

Privacy

Het belang van deze privacyverklaring?

Beresterk hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Met deze Privacyverklaring wil Beresterk u, als betrokkene in de zin van de GDPR, en als gebruiker van onze website beresterk.be wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op uw rechten als Gebruiker.

Door gebruik te maken van onze website wordt u geacht kennis te hebben van onze privacyverklaring en deze te aanvaarden. Waar nodig zullen wij u als Gebruiker expliciete, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen bij het gebruik van onze website.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

 

Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):

Beresterk is verantwoordelijk voor het gebruik van de website. De website is eigendom van:

Buro Bakeliet VOF

Geelsebaan 80A2470 Retie

Ondernemingsnummer: 0896064323

Telefoon: +32 (0)14 73 07 83

e-mail: hallo@beresterk.be

website: www.beresterk.be

Beresterk is verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zulks telkens in het kader van het gebruik van de website en haar functionaliteiten.

 

Verwerker(s):

Beresterk verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Beresterk en de GDPR.

Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

 

Welke persoonsgevens worden verwerkt?

Beresterk verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Beresterk in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door uw gebruik kan je hier terugvinden:

 • Bij het contact opnemen met ons via het contactformulier: identificatiegegevens en persoonsgegevens dewelke u verstrekt in uw bericht;
 • Bij het berekenen van de route: identificatiegegevens;
 • Bij het verzenden van uw kandidatuurstelling: identificatiegegevens, leefgewoonten, consumptiegewoonten en de persoonsgegevens dewelke u verstrekt via het verzenden van uw CV, uw motivatiebrief of uw portfolio;
 • Bij het plaatsen van een reactie: identificatiegegevens;
 • Bij het inschrijven op de nieuwsbrief: identificatiegegevens;
 • Bij het monitoren van uw gebruik van de website: zie daartoe onze cookie policy;

 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Beresterk verwerkt je persoonsgegevens om u als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. Beresterk verwerkt je persoonsgegevens om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op uw verzoeken.

De verwerking van gegevens dewelke u verstrekt via het gebruik van de website gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De gebruiker toe te laten contact op te nemen met Beresterk, of Beresterk toe te laten contact op te nemen met de gebruiker;
 • De gebruiker toe te laten zich kandidaat te stellen voor bepaalde vacatures , evenals Beresterk toe te staan de kandidatuurstelling te beoordelen, u te contacteren, evenals een wervingsreserve aan te leggen;
 • Het aanbieden en verbeteren van onze website;
 • Het aanbieden van persoonsgerichte en specifieke producten en diensten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele gedragen;
 • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van uw gebruik van de website;
 • Het doen van statische analyses;

Bij het gebruik van de applicatie en de geconnecteerde functionaliteiten van je toestel worden er bovendien gegevens ingezameld voor statische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de website te optimaliseren.

De Gebruiker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Beresterk en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Beresterk beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

 

Wat zijn uw rechten?

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Beresterk verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke  u op verzoek zal worden toegelicht;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

 

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Beresterk uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Beresterk hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: hallo@beresterk.be

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen via de applicatie. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Beresterk. Beresterk zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als Gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door Beresterk te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Beresterk zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

 

Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als Gebruiker heb je het recht van Beresterk een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van Beresterk blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • Beresterk heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Beresterk dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Beresterk staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Beresterk dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Beresterk hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: hallo@beresterk.be

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Beresterk verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Beresterk hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: hallo@beresterk.be

 

Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je Beresterk terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Beresterk elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

 

Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beresterk bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Beresterk hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: hallo@beresterk.be

 

Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal Beresterk steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Beresterk zal u daartoe binnen de maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

Cookies?

Tijdens het gebruik van de applicatie kunnen zogenaamde “cookies” op uw de opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren. Niet-functionele cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren en om u eventueel meer relevante aanbieden te tonen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie-policy.

 

Cookies

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘Beresterk’: Buro Bakeliet VOF, met zetel te Geelsebaan 80A, 2470 Retie, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0896064323.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Beresterk via haar online platform in een relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maakt. En niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

3. Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Gelieve onze Privacy Policy te lezen  om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via hallo@beresterk.be

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.

4. Welke cookies gebruiken wij op www.beresterk.be ?

Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op onze website.

A. Cookies van derde partijen:

Beresterk maakt gebruik van derde partijen om de resultaten op de website te meten en weer te geven. Hieronder een overzicht van cookies van die derde partijen.

Google Analytics Cookies:

_ga

Doel: Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google.

Bewaartijd: 2 jaar.

_gat_UA-xxxxxx

Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van onze diensten en online portalen. Privacy policy van Google.

Bewaartijd: 10 minuten.

Hubspot Cookies:

_gid

Doel: deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te kunnen onderscheiden

Bewaartijd: 24u

Hubspotutk

Doel: Meten van clicks en bestellingen/conversies via deze website om advertentiecampagnes te optimaliseren.

Bewaartijd: maximaal 10 jaar

—hs_opt_out

Deze cookie wordt ingezet tijdens de opt-in van de cookie policy om te onthouden dat dit niet meer gevraagd moeten worden bij deze gebruiker. Deze cookie is ingesteld wanneer je de cookie accepteert.

—hssc

Doel: deze cookie houdt de sessies bij. Dit wordt gebruikt om te bepalen of we het sessienummer en de tijdstempels in de _hstc-cookie moeten verhogen. Het bevat het domein, viewCount (verhoogt elke paginaweergave in een sessie) en een tijdstempel voor de start van een sessie.  

Bewaartijd: 30 minuten

—hssrc

Wanneer Hubspot de sessie cookie verandert, is deze cookie ook ingesteld. Wij stellen het in op 1 en gebruiken het om te bepalen of de gebruiker zijn browser heeft herstart. Als deze cookie niet bestaat wanneer we cookies beheren, dan gaan we ervan uit dat het een nieuwe sessie is.

—hstc

Doel: Meten van clicks en bestellingen/conversies via deze website om advertentiecampagnes te optimaliseren.

Bewaartijd: maximaal 10 jaar

Hotjar Cookies:

_hjIncludedInSample

Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt voor het genereren van funnels.

—cfduid

Doel: deze cookie wordt gebruikt om een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt. Het bevat geen gebruikersinformatie.

Test_cookie:

DoubleClick test cookie wordt gebruikt om te controleren of je browser cookies accepteert.

Bewaartijd: 1 dag

B. Onze cookies

session_craft:

Deze cookie wordt door ons cms platform gebruikt om te herkennen of je een geregistreerd gebruiker bent.

Bewaartijd: 7 dag

5. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).

Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.

Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.

Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.

Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ uit.

Click ‘Save’.

Bij vragen over dit cookiestatement of de privacy policy van Beresterk, kan je steeds contact opnemen met Beresterk op hallo@beresterk.be.

Waarom samenwerken met Beresterk

1. BURO BAKELIET, handelend onder de benaming ‘Beresterk’ (Cfr. ‘Wij’), is een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Geelsebaan 80A, B-2470 Retie en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0896.064.323.

2. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen Beresterk en jou, de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de verkoopsvoorwaarden. De verkoopsvoorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

1. Tussen offerte en opdracht.

1. Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

2. Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

3. In voorkomend geval wordt de offerte vergezeld van een voorontwerp. De opmaak van dit voorontwerp impliceert niet automatisch een opdrachtbevestiging vanwege Beresterk. De Opdrachtgever verkrijgt geen rechten uit de opmaak van dit voorontwerp.

4. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte en het voorontwerp. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge  communicaties met de opdrachtgever. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.

5. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en Beresterk hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

7. De termijnen voor oplevering die meegedeeld worden, kennen een louter indicatieve werking. Wij houden de kwaliteit van ons werk graag hoog, daarom hebben wij het recht om de oplevering met maximaal tien (10) werkdagen uit te stellen zonder dat dit onze aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt. Indien we hiervan gebruik maken beschouwen we het als een best practice om jou voorafgaand op dehoogte te brengen.

 

2. Over de uitvoering van een opdracht.

1. Met Beresterk samenwerken betekent vertrouwen op een vaste waarde met een stevige reputatie. Door onze jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis kunnen we jou garanderen dat iedere opdracht aan een hoge kwaliteit wordt afgewerkt. De uitvoering gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector aan de hand van recente inzichten en technologieën. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis.

2. Beresterk beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Beresterk kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. Beresterk kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

3. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4. In bepaalde gevallen is een ‘goed voor druk’ vereist waarmee de Opdrachtgever zijn akkoord geeft voor de verdere materiële uitvoering van de opdracht. Dit akkoord moet steeds schriftelijk bevestigd worden, door middel van een techniek die dagtekening toelaat. Door dit akkoord gaat het risico van tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen over op de opdrachtgever.

5. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

6. Zodra de opdracht is afgewerkt gaan wij over tot een definitieve oplevering door middel van een duidelijke communicatie en (symbolische) overdracht van de ontwikkelde producten. Indien de ontwikkelde producten te kwalificeren valt als “computerprogrammatuur” betekent de definitieve oplevering de aanvang van een garantieperiode van één (1) maand waarbinnen de Opdrachtgever gebreken kan melden. Gebreken in de functionaliteit moeten steeds vaststelbaar of reproduceerbaar zijn en op de meest gedetailleerde wijze beschreven worden. De feedback moet steeds schriftelijk en bij voorkeur in gebundeld formaat worden meegedeeld.

7. Indien de opdracht bestaat uit een dienstverlening op lange termijn (bijvoorbeeld support- en hostingsdiensten) dan moet de opdrachtgever moet zich onthouden van elk gebruik dat op significante wijze hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde afnemer van onze dienstverlening, zogenaamd excessief gebruik. Wij zullen de opdrachtgever informeren omtrent het overmatige gebruik en maatregelen bespreken die dit gebruik kunnen beperken. Indien het overmatig gebruik van structurele aard is, kunnen wij de opdrachtgever verplichten over te schakelen op een aangepast dienstenniveau. Dit is het geval indien de behoeften van de opdrachtgever gewijzigd zijn. Beresterk heeft het recht om haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zolang geen oplossing voor de structurele overbelasting is gevonden.

 

3. Hosting en domeinnamen

1. De opdrachtgever is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik dat gemaakt wordt van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij moet hij ook zorg dragen voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. De Opdrachtgever moet Beresterk inlichten in geval van (vermoeden van) een geschonden vertrouwelijk karakter.

2. Het staat Opdrachtgever in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut niet toegestaan om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende; - Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die Beresterk of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingsdiensten van Beresterk. - Gebruik met oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke. - Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of het verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld kinderpornografisch materiaal. - Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. - Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden. - Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.

3. De uitvoering van de hostingsdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. Wij verkrijgen een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingsdiensten.

4. De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnaam). Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de opdrachtgever en de bevoegde instantie waarin Beresterk slechts een verbindende rol vervult. De registratie en hernieuwing van de domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de opdrachtgever. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot een verlies van de domeinnaam leidt.

5. De registratiekosten voor een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing aangerekend. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.

4. Onze tarieven en betalingsmodaliteiten

1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Beresterk kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals hieronder vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de opdrachtgever gemeld.

3. Bij overeenkomsten die langer dan één (1) jaar duren worden onze gehanteerde uur- of dagtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.

4. Bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen zal Beresterk op maandelijkse basis factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) kalenderdagen na  actuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

5. Onze facturen zijn te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2015: 8,5%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

6. Indien het voorwerp van deze overeenkomst een overdracht van enige eigendom uitmaakt blijven de geleverde producten exclusieve eigendom van Beresterk tot op het moment van de gehele betaling door de Opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

7. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. Beresterk kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

5. Wat met de intellectuele eigendomsrechten?

1. Hierover kunnen we kort en duidelijk zijn, de opdrachtgever verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten op hetgeen we in opdracht creëren. Afhankelijk van de voorwerp van de opdracht betreft dit rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningenen modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. We kunnen uiteraard niet meer rechten toekennen dan wettelijk toegestaan.

2. De overdracht heeft geen betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van Beresterk. We kunnen daarenboven geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan ons toekomen, zoals de open source-software die we gebruiken. De eigendomsrechten van de opdrachtgever blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

3. Alle door Beresterk gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

4. Tenslotte, wij zijn fier op onze opdrachtgever en voltooide projecten. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat we ten allen tijde een verwijzing kunnen maken naar uw handelsnaam en/of handelstekens als één van onze referenties. Laat het ons uitdrukkelijk weten indien dit ongewenst gebeurt?

 

6. Duur en beëindiging.

1. De duur van deze Overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten, zijnde van bepaalde of onbepaalde duur. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur van die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie (3) maanden voor het verstrijken van de duur van deze overeenkomst.

2. In geval van een Overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel Beresterk als de opdrachtgever het recht om de Overeenkomst ten allen tijde eenzijdig per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van drie (3) maanden, beginnende de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

3. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

4. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

 

7. Hoe staat het met onze aansprakelijkheid?

1. Beresterk is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij Beresterk de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. Beresterk is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Beresterk in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Beresterk te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

4. In geval van overmacht is Beresterk gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

5. Beresterk kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schadeverwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

8. Vertrouwelijkheid.

1. Beresterk en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze Overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

 

9. Bepalingen over deze overeenkomst.

1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Beresterk en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

2. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

3. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst. Uw digitaal project kan van start? Overweeg zeker het volgende! Beresterk ontwikkelt kwalitatief hoogstaande websites, ecommerceplatformen en mobiele applicaties gecombineerd met online marketing-advies omtrent de verdere digitale strategie. Beresterk handelt uitsluitend volgens de instructies van en in samenspraak met de Opdrachtgever. Vanaf de oplevering is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verdere verloop van het digitale project. DeOpdrachtgever doet er goed aan volgende handelingen te overwegen; - Onderhoud. Een digitaal project vereist aandacht om het actuele karakter te bewaren. Denk hierbij aan onderhoud van het contentmanagementsysteem (CMS), browser compabiliteit, frameworks en JS libraries. Beresterk raadt aan om geregeld onderhoud te laten verrichten door een gespecialiseerde partij. - Cybercrime en beveiliging. De Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de mogelijke beveiligingsrisico’s die inherent zijn aan software en hardware. De Opdrachtgever wordt verwacht een actieve houding innemen omtrent de bestrijding van cybercriminaliteit en gehanteerde technieken teneinde de risico’s te beperken. - E-commerce en privacy. De Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van alle juridische verplichtingen die gepaard gaan met een digitaal project. De Opdrachtgever neemt in ieder geval kennis van - De bepalingen uit de e-commerce richtlijn, zoals uitgewerkt in de Wet Elektronische Handel van 11 maart 2003. - De bepalingen omtrent consumentenbescherming, en meer bepaalde de afwijkende regels omtrent verkoop op afstand. - De geldende wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de bepalingen omtrent het gebruik van cookies en soortgelijken.

Beresterk wijst erop dat alle voorgenoemde handelingen op niet-limitatieve wijze werden opgesomd. Beresterk kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van de gebrekkige naleving van de rechten en plichten van de Opdrachtgever.